Client Login

Contact Us

 • ?i?n tho?i:35 232 797
 • Email:sales@topo.vn
 • Skypefasollafsl

Close Support

Support

Tìm ki?m tên mi?n

www.

HOSTING ??C TR?NG

F - BASIC

335.000 ? / Tháng

ho?c 3.335.000?/N?m!
 • 6 GB HDD
 • 1000GB Bandwidth
 • 100 Email Accounts
 • 10 MySql
 • 10 Addon Domains
 • 1 Ftp Accounts
??ng ky

F - PREMIUM

430.000? / Tháng

ho?c 4.430.000?/N?m!
 • 9 GB HDD
 • 1500GB Bandwidth
 • 150 Email Accounts
 • 15 MySql
 • 15 Addon Domains
 • 1 Ftp Accounts
??ng ky

F - ENTERPRISE

540.000? / Tháng

ho?c 5.540.000?/N?m!
 • 15 GB HDD
 • 3000GB Bandwidth
 • 250 Email Accounts
 • 25 MySql
 • 25 Addon Domains
 • 1 Ftp Accounts
??ng ky

???ng day nóng h? tr? khách hàng 24/7/365: 08 35 232 797 – 0949 143 177

T?i sao b?n ch?n Fasolla

Ti?p th? qu?ng cáo mi?n phí

Qu?ng cáo mi?n phí

H?y ?? th? gi?i bi?t b?n là ai!

Khi thi?t k? web t?i Fasolla quy khách s? ???c ??t banner qu?ng cáo trên h? th?ng website c?a chúng t?i (www.ok-ewaste.com, , , , , , , , ,?, , ,, , ) và có c? h?i qu?ng bá mi?n phí trên h? th?ng các trang x? h?i n?i ti?ng nh?: ,

T?i ?u hóa c?u trúc website

H? tr? dàn trang n?i dung website

T?i ?u hóa c?u trúc menu, giao di?n, hình ?nh, flash, CSS và Java Script. ?i?u này giúp các b? máy tìm ki?m (googlebot, yahoobot, bingbot…) l?p ch? m?c cho website c?a b?n t?t h?n ??ng th?i ??a website c?a b?n lên top 10 các c?ng c? tìm ki?m m?t cách nhanh chóng và hi?u qu?.

H? tr? giàn trang n?i dung website.

Kỹ năng trò chơi rẻ tiềnKhi thi?t k? website t?i Fasolla s? ???c h? tr? dàn trang và biên t?p n?i dung mi?n phí trong l?n ??u tiên.

Hình ?nh ???c x? ly ?? h?a ?? t?o ?n t??ng cho ng??i xem, x? ly hình ?nh theo yêu c?u c?a t?ng doanh nghi?p và t?ng lo?i ngành khác ngh? khác nhau.

24/7 Support

canh gi?c ng? cho b?n

Ch? c?n b?n g?p b?t c? khó kh?n nào trong quá trình s? d?ng website, b?n s? ???c ??i ng? k? thu?t c?a Fasolla h? tr? th?ng qua h? th?ng Support Online 24/7/365.

Ngoài ra v?i ??i ng? nhan viên t? v?n h? kh?ng ch? có ki?n th?c v? t? v?n kinh doanh mà còn ???c ?ào t?o r?t k? v? nh?ng ki?n th?c k? thu?t n?n t?ng, nh?m ?em l?i cho khách hàng nh?ng y t??ng c?ng nh? ch?c n?ng phù h?p cho t?ng lo?i hình kinh doanh c?a b?n và c?ng là gi?i pháp giúp doanh nghi?p b?n ti?t ki?m chi phí ??n m?c t?i ?a.

Nhanh, ?n ??nh, t?n tình chu ?áo là ph??ng cham h? tr? c?a chúng t?i.

Tin C?ng Ngh?

quang cao facebook

Vi?t Nam ??ng top 3 th? gi?i v? m?c ?? nguy hi?m khi l??t web

Kỹ năng trò chơi rẻ tiềnBáo cáo này b? sung cho Kaspersky Security Bulletin, s? li?u th?ng kê toàn c?u và t?ng quan v? các m?i ?e d?a v?i d? li?u theo t?ng qu?c gia riêng bi?t. Nh?ng báo cáo trên ??u d?a trên d? li?u có ???c t? M?ng l??i B?o m?t Kaspersky (KSN). KSN tích h?p c?ng ngh? […]

0 comments

Tin Kinh T?

Lo?i hình taxi Uber và GrabTaxi ?? khi?n kh?ng ít lái xe “v? m?ng” làm giàu, lam vào c?nh n? n?n.

Th? tr??ng 24h: V? m?ng làm giàu, bán xe tr? n? vì Uber, GrabTaxi

Kỹ năng trò chơi rẻ tiềnVay ti?n t? s?m 3-4 ??u xe ?? ch?y d?ch v? t? GrabTaxi t?i Uber, anh H ? Hà ??ng (Hà N?i) cùng kh?ng ít ch? xe khác ?ang “méo m?t” vì ph?i rao bán xe ho?c “b? c?a ch?y l?y ng??i” ?em xe ??u quan vào m?t h?ng taxi truy?n th?ng khi c? hai […]

0 comments

Tin Khác

HSBC hoan nghênh quy?t ??nh n?i room c?a Vi?t Nam

(NDH) Ngan hàng HSBC ?ánh giá Ngh? ??nh 60/2015/N?-CP là m?t b??c ?i ?úng h??ng c?a Vi?t Nam. Trong b?n báo cáo Tri?n v?ng Th? tr??ng Vi?t Nam do HSBC c?ng b? ngày 3/7, ngan hàng này ?? hoan nghênh quy?t ??nh v? vi?c b? gi?i h?n s? h?u n??c ngoài ??i v?i các c?ng […]

0 comments